હવામાન: આપત્તિઓ અને મુખ્ય તથ્યો

હવામાન પૃથ્વીની માહિતી શ્રેણીઓમાં એક અગ્રણી સ્થાન ધરાવે છે. આ માહિતી લોકોને પવન, ઉષ્ણતા, વરસાદ, આંધી, વાતાવરણીય મુદ્દાઓ, હવાનું પ્રદૂષણ વગેરે બાબતમાં માહિતી આપે છે. …