Surah Yaseen In Hindi

Surah yaseen in hindi | सूरह यासीन हिंदी में पढ़ें

Contents

Surah yaseen in hindi

सूरह यासीन क़ुरआन-ए-पाक की अज़ीमुश्शान सूरह मुबारिका है। सूरह यासीन को क़ुरआन पाक का ” दिल ”  भी कहते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे है। सुरह यासीन ( Surah Yaseen In Hindi ) के बार में हिंदी में।

इसके पढ़ने से रज़ाए इलाही हासिल होती है और पढ़ने वाले की मगफिरत की जाती है।

यहाँ मैंने सुरह यासीन को हिंदी में लिखा है, इसमें कूल 70 आयते है, जिसे आप आसानी से पढ़ सकते है और समझ सकते है।


Surah Yaseen In Hindi

 • 1.यासीन
 • वल कुर अनिल हकीम।
 • इन्नका लमिनल मुरसलीन
 • अल्ला सिरातिम मुस्तक़ीक़म।
 • तनजीलल अजीज़िर रहीम
 • लितुन ज़िरा कौमम मा उनज़िरा आबाउहुम फहुम गाफिलून
 • लकद हक कल कौलु अला अकसरिहिम फहुम ला युअमिनून
 • इन्ना जअल्ना फी अअ’ना किहिम अगलालन फहिया इलल अजक़ानि फहुम मुक़महून
 • जा अमिन अक्सल मदीनति रजुलुय यसआ काला या कौमित त्तबिउल मुरसलीन
 • इत तबिऊ मल ला यस अलुकुम अजरौ वहुम मुहतदून
 • वमालिया ला अअबुदुल लज़ी फतरनी इलैहि तुरजऊन
 • अ अत्तखिज़ु मिन दुनिही आलिहतन इय युरिदनिर रहमानु बिजुर रिल ला तुगनि अन्नी शफ़ा अतुहुम शय अव वला यूनकिजून
 • इन्नी इज़ल लफी ज़लालिम मुबीन
 • इन्नी आमन्तु बिरब बिकुम फसमऊन
 • इन्ना नहनु नुहयिल मौता वनकतुबु मा क़द्दमु आसारहुम वकुल्ला शयइन अहसैनाहु फी इमामिम मुबीन
 • वज़ रिब लहुम मसलन असहाबल करयह इज़ जा अहल मुरसळून
 • इज़ अरसलना इलयहिमुस नैनि फकज जबूहुमा अज़ ज़ज्ना बिसा लिसिन फकालू इन्ना इलैकुम मुरसळून
 • कालू मा अन्तुम इल्ला बशरुम मिसळूना वमा अनजलर रहमानु मिन शय इन इन अन्तुम इल्ला तकज़िबुन
 • जअल्ना मिम बैनि ऐदी हिम सद्दव वमिन खलफिहिम सद्दन फअग शैनाहुम फहुम ला युबसिरून
 • वसवाउन अलैहिम अअनजर तहुम अम लम तुनजिरहुम ला युअ’मिनून
 • इन्नमा तुन्ज़िरू मनित तब अज़ ज़िकरा खशियर रहमान बिल्गैब फबश्शिर हु बिमग फिरतिव अजरिन करीम
 • क़ालू रब्बुना यअ’लमु इन्ना इलैकुम लमुरसळून
 • वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन
 • कालू इन्ना ततैयरना बिकुम लइल लम तनतहू लनरजु मन्नकूम वला यमस सन्नकुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम
 • कालू ताइरुकुम अकुम अइन ज़ुक्किरतुम बल अन्तुम क़ौमूम मुस रिफून. कालू ताइरुकुम अकुम अइन ज़ुक्किरतुम बल अन्तुम क़ौमूम मुस रिफून
 • लश शम्सु यमबगी लहा अन तुद रिकल कमरा वलल लैलु साबिकुन नहार वकुल्लुन फी फलकिय यसबहून
 • आयतुल लहुमूल लैल नसलखु मिन्हुन नहारा फइज़ा हुम् मुजलिमून
 • अलम यरौ कम अहलकना क़ब्लहुम मिनल कुरूनि अन्नहुम इलैहिम ला यर जिउन
 • आयतुल लहुमूल अरज़ुल मैतह अह ययनाहा अखरजना मिन्हा हब्बन फमिनहु यअ कुलून
 • कीलद खुलिल जन्नह काल यालैत क़ौमिय यअ’लमून
 • बिमा गफरली रब्बी जअलनी मिनल मुकरमीन
 • सुब्हानल लज़ी ख़लक़ल अज़वाज कुल्लहा मिम मा तुमबितुल अरज़ू वमिन अनफुसिहिम वमिम मा ला यअलमून
 • लियअकुलु मिन समरिही वमा अमिलत हु अयदीहिम अफला यशकुरून
 • वश शमसु तजरि लिमुस्त कररिल लहा ज़ालिका तक़्दी रूल अज़ीज़िल अलीम
 • वल कमर कद्दरनाहु मनाज़िला हत्ता आद कल उरजुनिल क़दीम
 • वइन कुल्लुल लम्मा जमीउल लदैना मुह्ज़रून
 • जअलना फीहा जन्नातिम मिन नखीलिव अअनाबिव फज्जरना फीहा मिनल उयून
 • इन कानत इल्ला सैहतौ वाहिदतन फइज़ा हुम् खामिदून
 • वमा अन्ज़लना अला क़ौमिही मिन बअदिही मिन जुन्दिम मिनस समाइ वमा कुन्ना मुनजलीन
 • या हसरतन अलल इबाद मा यअ’तीहिम मिर रसूलिन इल्ला कानू बिही यस तहज़िउन
 • या हसरतन अलल इबाद मा यअतीहिम मिर रसूलिन इल्ला कानू बिही यस तहज़िउन
 • व इजा कीला लहुमुत तकू मा बैना ऐदीकुम वमा खल्फकुम लअल्लकुम तुरहमून
 • खलकना लहुम मिम मिस्लिही मा यरकबून
 • व इन नशअ नुगरिक हुम फला सरीखा लहुम वाला हुम युन्क़जून
 • आयतुल लहुम अन्ना हमलना ज़ुररिय यतहूम फिल फुल्किल मशहून
 • इल्ला रहमतम मिन्ना व मताअन इलाहीन
 • फला यस्ता तीऊना तौ सियतव वला इला अहलिहिम यरजिऊन
 • व यकूलूना मता हाज़ल व’अदू इन कुनतुम सादिक़ीन
 • मा यन ज़ुरूना इल्ला सैहतव व़ाहिदतन तअ खुज़ुहुम वहुम यखिस सिमून
 • व इज़ा कीला लहुम अन्फिकू मिम्मा रजका कुमुल लाहु क़ालल लज़ीना कफरू लिल लज़ीना आमनू अनुत इमू मल लौ यशाऊल लाहू अत अमह इन अन्तुम इल्ला फ़ी ज़लालिम मुबीन
 • लियुन जिरा मन काना हय्यव यहिक क़ल कौलु अलल काफ़िरीन
 • अल यौमा नाख्तिमु अल अफ्वा हिहिम व तुकल लिमुना अयदीहिम व तशहदू अरजु लुहुम बिमा कानू यक्सिबून
 • वमन नुअम मिरहु नुनक किसहु फिल खल्क अफला यअकिलून
 • व लौ नशाउ लता मसना अला अअ’युनिहिम फ़स तबकुस सिराता फ अन्ना युबसिरून
 • वमा अल्लम नाहुश शिअरा वमा यम्बगी लह इन हुवा इल्ला जिक रुव वकुर आनुम मुबीन
 • इन कानत इल्ला सयहतव वहिदतन फ़ इज़ा हुम जमीउल लदैना मुहज़रून
 • नुफ़िखा फिस सूरि फ़इज़ा हुम मिनल अज्दासि इला रब्बिहिम यन्सिलून
 • कालू या वयलना मम ब असना मिम मारक दिन हाजा माँ आदर रहमानु व सङ्कलन मुरसलून
 • इन्न अस हाबल जन्न्तिल यौमा फ़ी शुगुलिन फाकिहून
 • फल यौम ला तुज्लमु नफ्सून शय अव वला तुज्ज़व्ना इल्ला बिमा कुंतुम तअ’लमून
 • अलम अअहद इलैकुम या बनी आदम अल्ला तअबुदुश शैतान इन्नहू लकुम अदुववुम मुबीन
 • व लक़द अज़ल्ला मिन्कुम जिबिल्लन कसीरा अफलम तकूनू तअकिलून
 • हाज़िही जहन्नमुल लती कुन्तुम तूअदून
 • इस्लौहल यौमा बिमा कुन्तुम तक्फुरून
 • 65 . अनिअ बुदूनी हज़ा सिरातुम मुस्तक़ीम
 • हुम व अज्वा जुहूम फ़ी ज़िलालिन अलल अराइकि मुत्तकिऊन
 • लहुम फ़ीहा फाकिहतुव वलहुम मा यद् दऊन
 • सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम
 • वम ताज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून
 • अल्लज़ी जअला लकुम मिनश शजरिल अख्ज़रि नारन फ़ इज़ा अन्तुम मिन्हु तूकिदून

अल्लाह हम सबको पढने की तौफीक अता फरमाए | खुद भी पढ़ें और दूसरों को भी पढ़ायें।


Surah Yaseen In Hindi

For More Info Watch This:


Conclusion :

अगर येे पोस्ट ( Surah Yaseen In Hindi ) आपको अच्छी लगी हो, तो नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दे और अपने करीबी लोगों में जरूर शेयर करें अल्लाह हम सबको ज्यादा से ज्यादा इल्म सीखने और सिखाने की तौफ़ीक़ दे आमीन।

यदि आपको हमारे द्वारा प्रदान किए गए, इस लेख ( Surah Yaseen In Hindi ) से कोई भी आपत्ति है, तो आप हमें हमसे संपर्क कर सकते हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *